Viljans A till Ö

Adressändring
Uppdatera kontaktuppgifter som adress, tel nr och e-post i vår e-tjänst barnomsorg. Det finns en länk högst upp på vår sida till e-tjänsten.

Allmän förskola
Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds alla barn från höstens läsårsstart det år barnet fyller 3. Allmän förskola omfattas av 525 tim/år och följer skolans läsår. Skolloven omfattas ej.

Det innebär att föräldrar som arbetar får en reducering av maxtaxan.

För de föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande får barnet vistas 15 tim/vecka tis-tors kl 9-14. Under loven är dessa barn lediga. Om föräldrar vill att barnen ska vistas på förskolan under ett lov, ska förskolan meddelas senast två veckor innan genom att fylla i blanketten Barnets vistelse under lov och lämnas till avdelningen. Vid barnomsorg under lov debiteras en full månadsavgift.

För avgifter se Maxtaxa.

Autogiro
Vi ser gärna att varje familj ansluter sig till autogiro för att underlätta vår administration samt minska onödig hantering av pappersfakturor. Vill ni ha pdf-faktura kan ni få en sådan avgiftsfritt per e-post för egen utskrift. Skicka er adress till ek@forskolanviljan.se. Uppdateringar i det kommunala systemet för barnomsorg kommer tyvärr inte oss till handa per automatik. Ändring av faktura e-postadress ska ske till ek@forskolanviljan.se.

Vill ni ha pappersfaktura per post tillkommer en avgift om 45 kr per faktura.

Avvisning
Om föräldraavgiften inte betalas av någon anledning hanterar vi detta enligt gällande regler och barnet kan avvisas från förskolan.

Blöjor
Varje familj ansvarar själva för inköp av sitt barns blöjor och att de finns i rätt storlek och antal på förskolan.

Extrakläder
Familjen ansvarar för att barnen har kläder efter väder och i rätt storlek. Det som alltid ska finnas extra av är strumpor, trosor/kalsonger, byxor, t-shirt, långarmad tröja, varmare tröja, vantar, mössa, regnkläder och regnstövlar.

ALLA kläder och skor ska vara namnade. Smutsiga eller blöta kläder läggs i påse i barnets fack så ni kan ta med hem.

Vårdnadshavarna är ansvariga för att tömma torkrummet och förbereda barnens fack inför dagen, så att barnen lätt hittar och kan ta på sig när det är dags att gå ut.

Fokussamtal
Fokussamtal är vårt utvecklingssamtal där ni får en större inblick i barnets vardag på förskolan. Samtal erbjuds en-två gånger per år. 

Fotografering av barn
På Förskolan Viljan är det enbart pedagogerna som tar bilder på barnen. Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga med att bilderna hanteras enligt de etiska regler vi har satt upp och enligt föräldrars önskemål om publicering på hemsidan och Prion. När barnet börjar på förskolan fyller vårdnadshavarna i en blankett kring hantering av bilder på deras barn. 

Födelsedagar
Varje avdelning firar födelsedagsbarnen på sitt sätt. Fråga gärna hur de gör på just ert barns avdelning.

Vi uppskattar att ni inte använder barnens fack på Viljan för kalasinbjudningar. Detta är något ni får sköta privat. Förskolan sätter upp en lista där de föräldrar som vill kan skriva upp adress och telefonnummer. Denna lista får sedan fotas om man behöver kontaktuppgifter inför kalas eller hemmalek.

Hämta och lämna
Oftast går det bra att hämta och lämna, men ibland kan barnet bli ledset och då fungerar korta, vänliga och bestämda avsked bra enligt vår erfarenhet. Visa tydligt för pedagogerna när ni är redo att lämna över ansvaret till oss. Säg hej då, vänd och gå ut genom dörren. Oftast slutar barnet gråta kort efter att ni som föräldrar gått. Ring en stund efter att ni har lämnat om ni vill stämma av att barnet kommit igång med sin dag på förskolan.

Inkomstuppgift
Viljan följer reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras procentuellt på hushållets gemensamma bruttoinkomst upp till taket för maxtaxan Därför är det viktigt att inkomsten uppdateras löpande så fort den ändras. Inkomstuppgift lämnas i vår e-tjänst för barnomsorg. Det finns en länk högst upp på vår sida till e-tjänsten.

Mer om barnomsorgsavgiften finna att läsa på https://www.kungalv.se/forskola--skola/forskola/avgifter-for-forskolan/

Introduktion
De flesta barn introduceras under hösten och innan sommaren har vi en ”lära-känna" träff. Vi berättar om hur vi arbetar och hur vi tänker kring introduktionen. Mer om detta kan du läsa i Familjeaktiv introduktion på hemsidan under Föräldrasidor.

Klagomål
Om ni är fundersamma eller missnöjda med något, oavsett vad det är, ta det direkt med berörd personal. Känner du dig inte nöjd med hanteringen, kontakta rektor för vidare dialog. Formellt framställda klagomål ska inges skriftligen till förskolan på för ändamålet avsedd blankett. Blankett för klagomål finns att ladda ner på blankettsidan och kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Köket
På Viljan på Stället finns vårt tillagningskök som också lagar maten till Viljan på Hälleberget som är ett mottagningskök. Mer om maten vi serverar och hur vi tänker kring barn och mat kan du läsa om under Om Viljan/Restaurang Viljan.

Kö till Viljan
Vi har gemensamt köhanteringssystem med Kungälvs kommun. Biträdande rektor på Viljan ansvarar för administrationen av barnkön till Viljan. I kösystemet rangordnas 3 förskolealternativ. Observera att minst ett kommunalt alternativ måste väljas för att ert barn ska omfattas av den kommunala platsgarantin. Det primära intaget sker i augusti varje år. Enstaka platser kan bli lediga under året om något barn slutar. Vi omfattas inte av platsgarantin och därför kan ni ställa ert barn i kö tidigare än fyra månader innan ni vill ha en förskoleplats.
Frågor om vår kö e-postas till hanna.bjork@forskolanviljan.se

Leksaker
Vi har en väl genomtänkt miljö med material och saker att leka med på förskolan. För att kunna arbeta i den miljön vill vi inte att barnen tar med sig leksaker hemifrån. Däremot är det ok att ta med sig en trygghetssak i form av en snutte, gosedjur eller liknande som barnet kan ha när det sover eller behöver tröst. När barnet sedan är redo för lek igen lämnar hen trygghetssaken i facket.

Mail/Telefon
Vi vill att all korrespondens dagtid från er sida sker via mail. Detta så att vi kan ha fokus på barngruppen och den pedagogiska verksamheten. Vi vill inte lämna verksamheten för att svara i telefon. Om det är något akut får ni naturligtvis ringa oss.

Maxtaxa
Barnomsorgsavgiften på Förskolan Viljan följer reglerna om maxtaxa och de rekommendationer som ges av Skolverket. Avgiften per månad beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst och tas ut 12 månader per år. Debitering sker månadsvis med förfallodag den sista dagen i varje månad.

För detaljer om taxans uppbyggnad och regler hänvisar vi till Kungälv kommuns websida www.kungalv.se

Olycksfallsförsäkring
Förskolan Viljan har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla barn och vuxna som gäller under barnets vistelsetid (den vuxnes arbetstid) på förskolan samt resa till och från förskolan. Försäkringen är tecknad på Länsförsäkringar. Vid olycksfall tar ni som vårdnadshavare (anställd) kontakt med Länsförsäkringar på 08-588 424 12 och ber dem sända er en skadeanmälan för kollektiv olycksfallsförsäkring. Uppge att det är Vesnas Förskolor i Kungälv AB som har tecknat försäkringen. När ni har fyllt i skadeanmälan ska den lämnas till rektor på förskolan.

Schema
Barnets schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstid/studietid inklusive restid. Arbetar man hemifrån anpassas restiden mellan hem och förskola. Tillfälliga ändringar i schemat meddelas till avdelningen i så god tid som möjligt. Större schemaändringar måste ni meddela avdelningen 2 veckor innan genom att ändra ert barns schema i e-tjänsten för barnomsorg. Det är viktigt att ni håller de tider ni gett oss då vi anpassar pedagogernas arbetstid efter det. Det finns en länk högst upp på vår sida till e-tjänsten.

Semesterstängt
Viljan har stängt för semester fyra veckor under sommaren, v 28-31. Sommarförskola erbjuds alla barn med behov av omsorg under dessa veckor. Det sker oftast i samarbete med de andra fristående förskolorna i Kungälvs kommun. Vi turas om att hålla en mindre verksamhet öppen vilket ibland innebär att de barn som är i behov av omsorg får gå på en annan förskola under sommarveckorna. Information om sommarförskola skickas ut mot slutet av april varje år.

Sjukdomar
Under introduktionen är det vanligt att barnen blir sjuka då de kommer i kontakt med många nya barn och baciller. På Viljan gör vi vad vi kan för att hålla smittspridning nere. Vi följer Socialstyrelsens råd i Smitta i förskolan, se 

Vi följer HYFS råd kring smittsamma sjukdomar, se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/hyfs-hygiensjukskoterska-i-forskolan/information-om-smittsamma-sjukdomar/

Däremot är vi i stort behov av ett samarbete med er vårdnadshavare i denna fråga. Genom att följa punkterna nedan hjälps vi åt att hålla smittspridningen på förskolan nere.

  • Är barnet eller någon annan familjemedlem magsjuk ska barnet stanna hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén.
  • Är du som förälder sjuk (gäller ej magsjuka) kan barnet komma till förskolan.
  • Barnet ska vara feberfri en dag innan den kan återgå i verksamheten.
  • Allmäntillståndet avgör om barnet orkar delta i den pedagogiska verksamheten med utevistelse, utflykt mm.
  • Meddela dagen innan att barnet kommer tillbaka till verksamheten.
  • Endast barn som har kroniska sjukdomar som astma medicinerar personalen vid behov.

Solskydd
Solen är härlig och barnens hud är känslig. Det är ni föräldrar som ansvarar för att barnen är insmorda när de kommer till förskolan på soliga dagar. Ha gärna en extra tub i barnets fack så vi kan bättra på under dagen.

Sova
De barn som sover gör detta i sina egna vagnar ute i den friska luften skyddande under tak. Det är familjens ansvar att vagnen är i gott skick och däcken pumpade. På Stället ansvarar familjen för att vagnen kommer in och ur barnvagnsförrådet de dagar barnet är på förskolan. På Hälleberget ansvara familjen för att köra upp vagnen till altanen där barnen sover. Ta gärna med vagnen hem under lov då förskolans försäkringar inte täcker barnens vagnar.

I hallarna finns sovbackar. Där rekommenderar vi att ni vintertid har fleeceställ, raggsockar, varma vantar, mössa samt en fleecefilt. Vi önskar att ni har separata sovkläder, så att inte kläderna är blöta eller smutsiga efter utelek när det är dags att sova.

Specialkost
Viljan är en nöt- och mandelfri förskola. All mat lagas på Viljan av våra kockar som har stor erfarenhet av specialkost till barn med allergier och överkänslighet. Fyll i blanketten Allergikost och lämna till avdelningen. Ta även kontakt med köket (koket@forskolanviljan.se), så att ni har en nära dialog kring specialkosten. Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att meddela köket när ditt barn är frånvarande från förskolan och när hen är tillbaka efter ledighet eller sjukdom.

Syskonförtur
På Viljan tillämpar vi syskonförtur i den mån det är möjligt. Detta innebär att om ett äldre syskon redan går på Viljan så har det yngre syskonet förtur i kön. Detta för att familjer ska kunna ha båda syskonen på samma förskola.

Uppsägning av plats
Uppsägning görs i vår e-tjänst. Det finns en länk högst upp på vår sida till e-tjänsten. Uppsägningstiden är 2 mån och gäller från det datum uppsägningen registreras i etjänsten. Vid uppsägning av plats förloras platsen i barnomsorgen. 

Barnomsorgsavgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte

Plats för barn som examineras från Viljan för att börja i 6 års verksamhet (inom kommunen) ska inte sägas upp då de automatisk övergår till den kommunala barnomsorgen (fritids) per den 1/8.

Det går inte att säga upp sin plats inför sommaren för att undvika barnomsorgsavgift under juni-juli.

Barnvagnar och vagnförråd

De barn som sover lunch i sin barnvagn kan låta vagnen stå kvar i våra vagnförråd över natten. Förråden är låsta då förskolan är stängd. Det finns risk för att mögel får fäste på vagnarna, speciellt under perioder av kallt och fuktigt väder. Ta därför för vana att ta hem vagnen över helgen så den får torka ordentligt. Förskolans försäkring täcker inte förlust eller skada på vagnar som står i våra förråd.”

Åldersindelade barngrupper
Vi arbetar med åldersindelade barngrupper då vi vill utmana barnen där de är. Materialet är anpassat efter barnens ålder och materialet finns i barnens nivå så de så mycket som möjligt själv ska kunna styra över vad det vill leka med.

Varje år tar vi hänsyn till hur barngrupperna ser ut, hur många som lämnar Viljan och hur många platser som blir lediga på respektive avdelning. Vilka barn som byter avdelning diskuteras mellan pedagogerna och föräldrarna informeras sedan om hur vi har tänkt kring de nya grupperna. Något år kan ditt barn vara bland de yngsta i barngruppen för att året därpå vara bland de äldsta. Pedagogerna byter avdelningar tillsammans med barnen i den mån det går. Flyttar hela gruppen till en ny avdelning flyttar pedagogerna med, om några barn stannar kvar gör även någon pedagog detta.

Med rotation får vi en sammanhållning och ett gemensamt arbetssätt på huset och allas barn är allas ansvar.

Öppettider
06.00-18.00

Öppen dialog
På Viljan vill vi gärna ha en rak och öppen dialog med er föräldrar. Undrar ni något så fråga bara. Era synpunkter är viktiga för oss.

Barnkö (e-post)